skip to Main Content

Op deze pagina vindt u het proefschrift van Franck Asselman. U kunt het proefschrift hieronder bekijken als E-book of u kunt het proefschrift downloaden in in PDF formaat.

Case-mix informatie maakt zorg beter en goedkoper

Toenemende concurrentie en financiële druk dwingen ziekenhuizen om duidelijke keuzes te maken. Welke zorg bieden we wél en niet? En hoe maken we de zorg zo efficiënt mogelijk? Case-mix informatie kan managers helpen om deze vragen te beantwoorden. Hierbij worden medische, patiënt- en bedrijfsmatige gegevens gecombineerd. Het landelijke registratiesysteem, de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC), biedt goede mogelijkheden om dit te realiseren.

Franck Asselman onderzocht tussen 2006 en 2014 in het Academisch Medisch Centrum hoe case-mix informatie het hoger medisch en niet-medisch management kan ondersteunen. Er werden diverse beslismodellen, rapportages, figuren en procesanalyses ontwikkeld. Deze informatieproducten hebben geleid tot nieuwe inzichten in patiëntengroepen, een betere dialoog over beleidskeuzes, procesoptimalisatie, kostenreductie, betrouwbaardere registraties en betere externe verantwoording. Case- mix informatie kan daarom in belangrijke mate bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van ziekenhuizen: het leveren van betaalbare zorg aan de juiste patiënten.

De mogelijkheden van case-mix informatie kunnen echter nog sterker worden benut als het DBC-systeem verbetert, prijsafspraken met zorgverzekeraars sneller tot stand komen en de negatieve effecten van marktwerking worden weggenomen.

Case-mix information makes hospital care better and cheaper

Increasing market competition and financial pressure are forcing hospitals to make clear choices. What care do we provide and what not? And how do we provide care as efficiently as possible? Case-mix information can help managers to answer these questions. Case-mix information is the combination of medical, patient, and business data. The national registration system, the Diagnosis Treatment Combination (DBC), offers good opportunities to achieve this.

Between 2006 and 2014, Franck Asselman investigated how case-mix information can support top medical and non-medical management at the Academic Medical Center. Several information products were designed, including decision models, reports, figures, and process analyses. These products have led to new insights into patient groups, improved dialogue on policy choices, process optimization, cost reduction, more reliable registrations and better public accountability. Case-mix information can therefore contribute significantly to the social mission of hospitals: providing affordable care to the right patients.

The potential benefits of case-mix information, however, can be further exploited as the DBC system improves, price agreements with health insurers are made more quickly, and the negative effects of market competition are eliminated.

Back To Top